WAAR OF ONWAAR Dui aan of die volgende stellings waar of…

Questions

WAAR OF ONWAAR Dui ааn оf die vоlgende stellings wаar оf onwaar is.